زندگینامه - 18

اساتید درتبریز:
پیشتر گفتم که روزهای جمعه و اعیاد و وفیات به مراغه می رفتم. امّا یاد گرفتن را هم هرگز نمی خواستم فراموش کنم. در تبریز بیشتر ازهمه از حضور دانشمند و خطیب و استاد مسلـّم قرآن مرحوم حاج سیّد حسین کهنموئی بهره بردم و نیز به محضرمرحوم حضرت آیة الله حاج میرزا جعفراشراقی، مرحوم حضرت آیة الله حاج سیّد جواد خطیبی، مرحوم حضرت آیة الله حاج میرزا نصرالله شبستری، حضرت آیة الله حاج میرزاعمران علیزاده رسیده و استفاده ها کرده ام و این نه بدان معنی است که افتخار تلمّذ آن بزرگواران را داشته باشم که متأسفانه چنین افتخاری نصیبم نشد بلکه در حدّ توان و استطاعتی که داشتم از خرمن دانش آن بزرگواران خوشه چیده ام. و گرنه من کجا و افتخار طلبگی کجا؟ که عرض کردم علی رغم علاقۀ شدید، به هرعلت مرحوم ابوی مصلحت ندانستند من هم امتثال امر کردم.

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com