8ــ گنبد و بارگاه قبور أئمّۀ بقیع قبل از تخریب بدست وهابیون.gif