22ــ شهرری ـ شاهزاده عبدالعظیم و جناب سید حمزه.jpg