10ــ ضریح مقدسی که معلوم نیست معاندین چه کرده اند.jpg