25ــ سال 1332مسجدجامع شهر . محمد رضا شاه در دیدار با آقا.jpg