10ــ معبد مهر که قسمت هائی از آن در زیر خروارها خاک مدفون است.jpg