Həyatı - 18

“Qədir günündən aşurayədək” :
Mənim üçün. Ölkə xaricində olmağın və Azərbaycan Respublikasında yaşamağımın səmərələrindən “Qədir günündən aşurayədək olan kitabın” yazılmasıdır, əslində bu kitabı öz dilxoşluğum və boş vaxtlarımı doldurmaq üçün yazmışdım, lakin, təsadüfən əzizim Ayətullah Cəfəri bir həftəlik, Bakı şəhərində qonağım oldu, bu bu fürsətdə kitabın bəzi hissəsi ki, müsvəddədən köçürülmüşdür, mütaliə etdilər, qərar oldu ki, qalan hissəsidə tamamlansın və çap üçün hazırlansın, çap edilməsi o, Həzrətin üzərinə düşdü amma bu cümlənidə artırım ki, o, gündəki çap xərclərinin hamısı təqdim edildi, dedim ki: bilirəm ki, satılması və puln qayıtmasi uzun müddət çəkəcək, bunu üçün vəsiyət edirəm, kitabın satış pulun əgər ölməsəm özüm biləcəm, amma ölsəm çap üçün köçürtdüyüm pulu, ailəmə qaytarın qalanınıda hər nə olsa üç hissəyə bölüb, “Ayətullah-Sistani, Behcət və Şübeyri Zəncaninin,” dəftərlərinə təqdim ediniz, səhərisi günki, xanım Məsumənin pak olan hərəmində xanımla əhd bağlayıb yola düşdüm, kitab çap oldu və yayıldı, bir az zamanından sonra, o, təvəssülün bərəkətindən elə bir şərait yarandı ki. Azərbaycanda kitabın tərcməsinə başlandı, bunuda qeyd edim ki, baxmayaraq ki, iranda onlarla bu, mövzu xüsusunda çox ağır əsrlər böyük yazıçılar tərəfindən təlif olmuş və ya tərcümə edilmişdir, amma yeni dirçəlmiş Azərbaycan Respublikasında, buna diqqət etməklə ki təvxminən yüz ildən artıq islam maarifindən kənar yaşamışlar, bu cür kitabların yeri boş idi, kitab vəliyyi fəqihin Azərbaycandakı nümayəndəliyi idarəsi tərəfindən tərcümə olub nəşr edildi” “Qədir günündən aşurayədək olaan” kitab nəşr olandan sonra böyüklərdən məni yazılı və şifahi təşviq etdilər o, cümlədən mərhum Ağa Seyyid Mühəmməd Həsən Qazı, “Hacı Mirzə Əli Qazının –Allah ruhun şad eləsin- əllamə təbatəbaini ustadı-oğlu (Allah onada rəhmət eləsin” öz xeyirli duaları ilə məni özünü lütüfləri ilə sevindirib sonrakı təliflər üçün də təşviq etdilər, belə yazmışdılar ki, “Qədir günündən aşurayədək olan ” cəlil kitab diqqətlə oxundu, müəllif Qədir günündən sonra baş verən olayları dəqiq sənədlərlə araşdırmış və mənbələrə əsaslanaraq təhiqat aparmışdır, belə ki hər bir kəsin gücü çatmaz ki, o, qədər kitabları və pərakəndə olan sözləri oxuya və uyğun bir nəticə əldə etsin, bu vəzifəni müəllif... Bu ümudlə ki, möhtərəm müəllif məsum imamların xüsusi inayətinə yetişə və bu həqiri öz dualarında unudmaya , 15 şəhrivər 1382-ci il Mühəmməd Həsən Qazı Azəri dilinədə olan kitablar: kitab nəşr olub Azəri dilinə tərcümə olduqdan sonra yaxın dostlardan bəzisi dedilər: bu mövzuda mütaliə etmədikləri üçün kitbın mütaliəsi və ağır mətləblərinin dərk olunması bunlar üçün çətinn olacaq, bəzi dostlarla məşvərət etdikdən sonra 20 səhifəlik “üsullidin kitabın” Azəri dilində yazdım mətləb əvvəldən başalndığı üçün və tovhid nubüvvət məad ədl və imamət bəhslərin sadə dildə özündə topladığı üçün Qədir günüdən aşurayadək olan kitabın mütaliəsi üçün yol açıb və məsələləri həllinə aparan rolu ifa etdi. Arzu edirəm ki, fürsət tapıb kitabın ədalət bölməsin xüsusi bir üslubda fars dilinə tərcümə edəm. Nübüvvət bölməsində ulul əzm peyğənbəllərin (Allahın salavat və salamı olsun onlara) həyatı İmamət hissəsində məsum imamların (ə) həyatı İmamət qısa şəkildə yazılmışdır,m əlavə edim ki, kitabın axır bölməsi ki, 30 səhivədə məhdəviyyət barəsində iid 1429-cu hicri ilin nimeyi şəbanın münasibəti ilə 5 min tirajda ayrıca çap olub pulsuz paylandı. Sonralar namaz nə oruc adlı 80 səhivədən artıq kitabçalar Azəri dilidə yazıldı və çap edildi. Azərbaycanlı dostlar namaz kitabçasını rus dilinə tərcümə edib digət yerlərə göndərdilər. Əlbəttə bu cümləni əlavə etdiyimə görə üzr istəyirəm amma vaciv və zəruri olduğuna görə yazıram, çünki əziz qardaşlarıma inanıram ki, məqsədləri ancaq və ancaq1 islam maarifin yaymaqdan başqa məqsədləri yoxdur. Bu üzdən mən ancaq yazıram amma çap olması xərcindən satılmasından və gəlirindən xəbərim yoxdur. Bunu bilirəm ki, xeyd\riyyə işlərinə xərclənir. Allah mükafatların versin inşalla. Azərbaycanlı əzizlər bədənin kitablarının tərcüməsi və nəşr olunmasının xərcindən əlavə digər faydalı kitabların tərcüməsi və nəşrinə başlamışlar. Bundan əlavə Quranı Kərimin Azəri türki dilinə ayələrə münasib şəkillərlə tərcümə edib geniş tirajda yayılması bu əzizlərin zəhmətləri nəticəsindədir. Dediklərimdən əlavə 4 məscid yol kənarlarında tuikdirmiş və 2 mədrəsədə (bir İmam Rzə (ə) adına digəri isə xanın Məsumə (s) bina edirlər) Əlavə ümumi xeyri olan yüzlərlə xeyriyyə işlərini banısıdırlır. Allah xeyirli mükafatlarını versin, indi təqribən 1 ildir ki, “Qədir günündən aşurayədək olan ” kitabın 2-ci hissəsi “Aşuradan intiza qədər adı altında” ( iki əsrlik süküt dövranını siyası tarıxı 60-cı ildən 260-a qədər ) yazıram. Ümud edirəm ki, əziz dostlar öz dualarında məni unutmazlar.

Övqati xoş an bud ki ba dust be sər rəft
Baqi həmi bihasiliyu bi xəbəri bud
 1431-ci il Məhərrəmin biri, 1338, azərin yeddisi, 2009 18 dekabr, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri Seyyid Kazım Pərpənçi.
Tərcumə edən; mohəmməd Mirgani

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com