اَللّهُمَّ اَرنِي الطـَّلعَة َالرَّشیدة َوَالغُرَّة َالحَمیدَة

فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل       ببریده انـد بر قـد سروت قبای نـاز

دیدگاه

مقدمه کتاب «ازغدیر تا عاشورا »: دراین کتاب با براهیـن آشکـار استـدلال و ثابت شـده است خلافـت اوّل بر مبنای زور؛ خلافت دوّم بنا بر وصیّـت اوّل هـا از بابت بازدهی وام سیاسی؛ سپس وصیّت دوّم با تراشیـدن پنـج رقیـب دیگـر، با حقّ وتو برای قطعی شـدن خلافـت به سوّمی؛ آن گاه رویا رویی با معاویة بن ابوسفیـان چندان که در جاهلیّـت رو در رو بودنـد و بعـد حکومت آل اُمیّـه و آل مـروان و حکمرانی پانصـد سالۀ عباسیّـان با آن همه فجایع تاریخی، نطفۀ همۀ آنها در سقیفـۀ بنی ساعده منعقد گردید .
مقدمه کتاب «از عاشورا تا انتظار »:  به نظر ما، درعصر گفتگوی تمدّن ها و شکوفائی تخصّص هـا و  بالندگی کاروان بشریّت در سایه تبادل اندیشه ها، هم نظریه ای که می گوید در لحظه ورود به مجالس قانونگذاری باید به اعتقادات دینی سَـلامٌ علیک هـذا فـراقٌ بَینی و بَینک گفت و  هم آن اندیشه ای که گمان می کند می تواند به نام اعتقادات دینی حتیّ در خصوصی ترین مسایل زندگی انسان هائی که شعارشان لآتـَکُن عَبدَ غـَیرَک باید باشد، دخالت کند هر دو سخت دراشتباه اند و به بیراهه می روند.
مقدمه کتاب «اصول دین»: مسلمان بله اُورنملی دیر: « هرکس مخلوقون زحمت لری نین مقابیلینده تشکر إتمزسه، خالیقی نه ده نانکور اُولار » حقیقی معنادا دین ساحه سینده مطالعه إتمَه ییم، باعث اُولوب إوده منه عاید اُولان وظیفه لرین بیر چوخونون زحمتی نی حیات یولداشیم: « الحاجیه فاطمه » خانیم قبول إتسین. مقابیلینده بوکتابدان عاید اُولان ثوابی اُونونلا بولوشورم.
مسلمان اینگونه باید تربیت شود که بداند اگر درمقابل زحمات مخلوق تشکر نکند شکرگزار خالق نیز نخواهدبود. حقیقت این است که مشغله های مطالعاتیم موجب شد که زحمت انجام خیلی از کارهای خانه بر عهدۀ شریک زندگی ام باشد لذا بدینوسیله از زحمات « الحاجیه سیّده فاطمه » خانم قدردانی میکنم.

 


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com